Photography:
Elena Kholkina
Vlada Krasilnikova

Style:
Elena Kholkina
Vlada Krasilnikova

Make-up
Marina Obraztsova

Models
Marina Obraztsova
Alina Korotova
Nikolay Semenov
Rustem Khamitov
Vera Tsarikovskaya
Irina Ermakova
Alexandra Glazovskaya

http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0797.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0822.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0986-copy.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0941.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img1010.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0831.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0981-copy.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0870.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0867.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0672.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0904.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0725-copy.jpg
http://offonroad.com/files/gimgs/12_img0687-copy.jpg